Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Vakwerk Communicatie, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Vakwerk te aanvaarden

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Vakwerk Communicatie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.3 Wijzigingen tijdens en/of na de opdracht zoals omschreven in de offerte worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

2.4 In de overeenkomst, voornamelijk van toepassing bij grafische diensten en illustraties, staat steeds hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.

Artikel 3. Verbreking van de overeenkomst

3.1 De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Vakwerk Communicatie de werkzaamheden nog niet heeft aangevat.

3.2 Verbreking van de overeenkomst door de klant nadat Vakwerk Communicatie zijn werkzaamheden heeft aangevat, geeft aanleiding tot integrale betaling van de reeds geleverde prestaties, vermeerderd met een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150€

Artikel 4. Levering

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Vakwerk Communicatie niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoediing of prijsvermindering, of op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van informatie en input die Vakwerk Communicatie nodig heeft om de opdracht correct en binnen een redelijke termijn aan te leveren.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1 De facturen zijn te betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekenstelling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag.

5.3 Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan Vakwerk Communicatie te worden meegedeeld, zoniet worden ze niet meer aanvaard.

5.4 Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.

5.5 Vakwerk Communicatie behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten zonder enige schadevergoeding te betalen totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Vakwerk Communicatie gemaakte creaties niet gebruiken.

5.6 Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Vakwerk Communicatie verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Vakwerk is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2 Vakwerk Communicatie is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij zijn leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. Vakwerk Communicatie is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

6.3 Vakwerk Communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van zijn of zijn aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Vakwerk Communicatie zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Vakwerk of een aangestelde.

6.4 De aansprakelijkheid van Vakwerk Communicatie met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Vakwerk Communicatie. De totale aansprakelijkheid van Vakwerk Communicatie, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Vakwerk Communicatie werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vakwerk Communicatie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.5 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Vakwerk geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.7 Vakwerk Communicatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bv. een website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

6.8 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle creatie die Vakwerk Communicatie zelf doet in opdracht van de klant, wordt rechtstreeks eigendom van de klant, na volledige betaling van de factuur en alle uitstaande schulden van de klant aan Vakwerk Communicatie. Vakwerk Communicatie zal nooit en op geen enkele manier eigendomsrechten opeisen voor het creatief werk dat zij zelf geleverd heeft binnen een project van de klant. Alle documenten die in opdracht gecreëerd worden, zijn altijd op te vragen door de klant. De klant verwerft het exclusieve en onvoorwaardelijke reproductierecht, met uitzondering van de morele rechten. Vakwerk Communicatie zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid.

7.2 Voor foto’s, video’s, tekeningen of andere mediabestanden die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Vakwerk Communicatie werden aangekocht of gedownload van een website die online deze bestanden ter beschikking stelt, is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website waar deze bestanden aangeboden worden.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Vakwerk Communicatie is niet aansprakelijk als hij door overmacht of andere gebeurtenissen waarover Vakwerk Communicatie geen controle heeft (bv., maar niet beperkt tot, sociale conflicten, storingen van het elektriciteits- of telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …) wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

8.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Vakwerk Communicatie tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 9. Referentie

9.1 De klant gaat ermee akkoord dat de door Vakwerk Communicatie voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Vakwerk Communicatie en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Het belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Vakwerk Communicatie. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëndiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Turnhout.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten